Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T32-C-16 svakt kalkrik tørreng med klart hevdpreg eller svakt preg av gjødsling
vanlig art, absolutt skilleart[HI∙e|f], sterk relativ skilleart[UF∙c|b]
T2-C-2 åpen kalkfattig grunnlendt lavmark
svak relativ skilleart[UF·g|f]
T16-C-1 kalkfattig rasmarkeng og -hei
vanlig art
T2-C-4 åpen intermediær grunnlendt lavmark
svak relativ skilleart[UF·g|f]
T16-C-2 intermediær rasmarkeng og -hei
vanlig art
T2-C-6 åpen svakt kalkrik grunnlendt lavmark
vanlig art