Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T19-C-1 kalkfattige finjordsflekker
T31-C-6 intermediær boreal lavhei
s-[UF·f|e]
T20-C-1 kalkfattig og intermediær isinnfrysingsmark
v
T31-C-9 svakt kalkrik boreal lavhei
s-[UF·f|e]
T31-C-12 sterkt kalkrik boreal lavhei
v, s-[UF·f|e]
T22-C-1 kalkfattig og intermediær fjellgrashei
v
T3-C-2 kalkfattig fjell-lynghei
v, s+[UF·d|c]
T3-C-3 kalkfattig fjell-lavhei
v*, s*[UF·f|e]
T3-C-5 intermediær fjell-lynghei
v, s+[UF·d|c]
T3-C-6 intermediær fjell-lavhei
v*, t¤[UF·fg]
10