Eksperter antar at om lag en av fire arter som finnes i Norge ikke er oppdaget ennå. Med kartlegging og styrking av kompetanse tetter Artsprosjektet hullene i kunnskapen.

Artsprosjektet skal sikre en langsiktig oppbygging av kunnskapen om arter i Norge, med spesiell vekt på de artene vi vet lite om i dag. Prosjektet er etablert av Klima- og miljødepartementet og er et viktig element i Regjeringens arbeid med å styrke kunnskapen som skal ligge til grunn for forvaltningen av naturmangfoldet.

Gjennom Artsprosjektet får vi ny og grunnleggende kunnskap om artsmangfoldet, noe som er nødvendig for å bedre kunne forstå det komplekse samspillet i naturen. Vi får bedre kunnskap om artsgrupper som har viktige roller i terrestriske og akvatiske økosystemer og vi får ny kunnskap om arter som hittil har vært ukjente for oss. Det oppdages arter som aldri før er funnet i Norge, arter det er lenge siden noen har sett her, og arter som ingen i verden tidligere har beskrevet. Kartleggingen av arter gir oss bedre kunnskap om hvor i landet og i hvilken naturtype både kjente og mindre kjente arter lever.

Artsprosjektet bidrar også til kompetanseoppbygging i biosystematikk gjennom forskerskolen i biosystematikk og til arbeidet med DNA-strekkoding av arter i Norge. 

Kunnskapen som som samles inn gjennom Artsprosjektet gjøres tilgjengelig for samfunnet, i samarbeid med forskerne som står bak kartleggingen av artsmangfoldet.

Artsdatabanken lyser årlig ut tilskudd til kartlegging av arter. Utlysningen publiseres på nettsidene våre i september.