Artskart er en tjeneste som viser funn og observasjoner av arter på kart. Du kan blant annet se hvor arter er funnet, og du kan se hva som er rapportert innenfor et område som en kommune eller et verneområde.

Informasjonen i Artskart kommer fra ulike biologiske fagmiljøer og frivillige rapportører, som vi gjerne kaller dataeiere. Tjenesten er gjort mulig gjennom et samarbeid mellom Artsdatabanken, GBIF-Norge og dataeierne.

Organisering av tjenesten

Tjenesten er organisert slik at de fleste dataeierne gjør data fra sine primærdatabaser tilgjengelig for GBIF Norge. Artskart henter deretter dataene fra GBIF. Noen dataeiere leverer imidlertid data direkte til Artskart uten å gå via GBIF. 

Funndataene leveres vanligvis i samsvar med den internasjonale kodestandarden for utveksling av artsdata kalt Darwin Core. Artskart sjekker alle databasene for oppdateringer og endringer hver natt, slik at endringer og nye funn blir tilgjengelig senest én dag etter at de er publisert. 

Det kan være verd å merke seg at når dataene blir gjort tilgjengelig i GBIF-Norge, blir de samtidig også tilgjengelig i det internasjonale GBIF-nettverket og dermed synlige i  GBIFs globale kartløsning

Ufullstendighet og kvalitet

Foreløpig er om lag 81 % av artene som er kjent fra Norge dokumentert med funn i Artskart. De fleste arter er imidlertid ufullstendige kartlagt, og ikke alle områder er like godt undersøkt. Institusjonene har heller ikke hatt kapasitet eller finansiering til å tilrettelegge og kvalitetssikre alle sine samlinger. At det ikke er dokumentert funn av en art på et område behøver derfor ikke bety at arten ikke finnes der. Manglende funn kan skyldes at området ikke er undersøkt eller at artsfunnene ikke er digitalisert og gjort tilgjengelig. 
Noen artsfunn er gamle og arten kan være forsvunnet fra lokaliteten. Slike opplysninger er i liten grad dokumentert i denne tjenesten, men enkelte funn kan være rapportert som «ikke funnet» eller «ikke gjenfunnet».
Det er dataeier som er ansvarlig for kvaliteten på dataene. Hvis du mener du har funnet feil ved et funn kan du kontakte dataeieren direkte. En liste med e-postadresser til samlingsansvarlig finner du på siden som lister opp bidragsytere.

Rapporter funn

Det er ikke mulig å rapportere funn direkte til Artskart. Artsdatabanken har heller ingen mulighet for å ta imot data og publisere disse i Artskart. Det er likevel relativt enkelt å gjøre dine funn tilgjengelig for Artskart. For privatpersoner anbefaler vi å bruke Artsobservasjoner

Institusjoner som ønsker å publisere sine data til GBIF og Artskart kan for eksempel gjøre dette ved hjelp av GBIFs IPT-tjeneste. Har du spørsmål om hvordan din institusjon kan dele data, vennligst ta kontakt med GBIF-Norge på e-post.

Kontakt

Det er Artsdatabanken som har utviklet Artskart. Har du innspill eller spørsmål til selve karttjenesten kan du ta kontakt via e-post. Om du har spørsmål knyttet til konkrete funn kan du også ta kontakt direkte med institusjonen som står som eier av funnet. Hvis du oppgir intern-nummeret/katalognummeret til funnet i tillegg til artsnavnet blir det enklere å finne rett post.