Klassifisering
Kategori

Fastlands-Norge med havområder

Gjeldende kategori er datamangel DD

Datamangel Se vurdering i Norsk rødliste for arter 2021
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.