Hvilken risikokategori en fremmed art vurderes til er avhengig av artens invasjonspotensial og økologiske effekt. Disse to faktorene blir bestemt av artens skår på ni kriterier A – I.

Risikokategorier

Når fremmede arter blir risikovurdert plasseres de i kategorier, alt etter hvor stor økologisk risiko de utgjør. Risikokategoriene i Fremmedartslista er: NK ingen kjent risiko, LO lav risiko, PH potensielt høy risiko, HI høy risiko eller SE svært høy risiko

Arter som faller utenfor definisjoner og avgrensninger blir ikke vurdert, og havner i kategorien NR ikke risikovurdert.

Hvilken økologisk risiko en fremmed art utgjør er en funksjon av artens invasjonspotensial og økologiske effekt. Dette kan gjengis i en todimensjonal matrise, der x-aksen viser artens invasjonspotensial og y-aksen økologisk effekt. En fremmed art som skårer høyt på både invasjonsaksen og effektaksen utgjør en høy økologisk risiko i naturen, og ender dermed i en høy risikokategori.

Matrisen viser ulike kombinasjoner av invasjonspotensial og økologisk effekt, og hvilken risikokategori det gir. Begge aksene i matrisen inneholder fire delkategorier som viser artens invasjonspotensial og økologiske effekt.

Usikkerhet rundt kategori

Risikovurderinger er estimater basert på tilgjengelig kunnskap, og det vil alltid være et element av usikkerhet i dem. Noen ganger har man ikke nok kunnskap, slik at det er vanskelig å vurdere arten til en bestemt risikokategori. I slike tilfeller markerer vi dette ved å sette den alternative kategorien i parentes.

Eksempelvis vil en art som er vurdert til kategorien høy risiko HI, men der man er usikker på om den burde vært vurdert til den mindre alvorlige kategorien lav risiko LO, bli oppført som HI(LO).

På x-aksen kan en art vurderes til å ha lite, begrensa, moderat og stort invasjonspotensial. På y-aksen til å ha ingen kjent, liten, middels eller stor økologisk effekt. Hvor arten plasserer seg langs disse aksene avgjøres av hvordan den skårer på følgende ni kriterier.

Invasjonspotensial

A-kriteriet Levedyktighet – beregner bestandens mediane levetid i år.

B-kriteriet Ekspansjonshastighet – estimerer hvor raskt arten vil kunne spre seg, i meter per år.

For å kunne påvirke norsk natur må en art både være levedyktig og kunne ekspandere i Norge. Derfor ser man ikke på verdiene til A- og B-kriteriet isolert, men alltid på produktet av dem (AB).

C-kriteriet Kolonisering av naturtype – viser hvor stor andel (%) av en naturtype arten kan kolonisere.

 

Økologisk effekt

D-kriteriet Effekter på truete arter/nøkkelarter – sier noe om graden av negative interaksjoner med truete arter/nøkkelarter.

E-kriteriet Effekter på øvrige stedegne arter – sier noe om graden av negative interaksjoner med stedegne arter.

F-kriteriet Effekter på truete/sjeldne naturtyper – sier noe om hvor stor andel av naturtypen som endres på grunn av den fremmede arten.

G-kriteriet Effekter på øvrige naturtyper – sier noe om hvor stor andel av naturtypen som endres på grunn av den fremmede arten.

H-kriteriet Overføring av genetisk materiale – sier noe om sannsynlighet for at arten fører til genetisk forurensning av stedegne arter og truete arter/nøkkelarter.

I-kriteriet Overføring av parasitter eller patogener – brukes for å anslå sannsynligheten av at en fremmed art kan overføre parasitter eller sykdomsfremkallende organismer til stedegne arter og truete arter/nøkkelarter.

Det er kun negative økologiske effekter som vurderes.

Se detaljer i Retningslinjer for økologisk risikovurdering av fremmede arter 4.4

Siteres som:

Artsdatabanken (2023). Risikokategorier og kriterier. Fremmede arter i Norge - med økologisk risiko 2023. www.artsdatabanken.no/pages/342811 Nedlastet dag/måned/år