Fremmede arter er arter som er spredt av mennesker til områder der de ikke hører naturlig hjemme. 

Fremmede arter er en av de største truslene mot naturmangfoldet, både i Norge og i resten av verden. Men, hva er en fremmed art?  

Definisjon av fremmed art 

Definisjonen av fremmed art tar utgangspunkt i Convention on Biological Diversity (CBD) sin definisjon av invasive alien species.  

En art betraktes som fremmed for et område, hvis tilstedeværelsen skyldes menneskelig transport (bevisst eller ubevisst) og den ikke tidligere har forekommet naturlig i området.

Det betyr at arter som importeres til Norge, eller følger med menneskelig aktivitet som blindpassasjer, er fremmede i Norge (om de ikke finnes naturlig her). Begrepet fremmed art omfatter alle livsstadier, eller deler av individer, som har potensial til å overleve. Definisjonen inkluderer dermed ikke bare voksne individer, men også frø, egg, sporer eller annet biologisk materiale som kan muliggjøre at det vokser fram nye individer av arten, eller at det overføres gener. 

Det er ikke bare arter som kan være fremmede, men også underarter eller enda lavere taksoner som varieteter (lokale varianter), kultivarer (kultiverte planter) og hybrider (blandinger av to ulike arter).​ 

Begrepet fremmed art har langt på vei samme betydning som fremmede organismer. I Forskrift om fremmede organismer er fremmed organisme definert som en organisme som ikke hører til noen art eller bestand som forekommer naturlig på stedet.

Fremmed i naboland = fremmed i Norge 

Det er verdt å merke seg at arter som er fremmede i våre naboland (transportert dit av mennesker), er fremmede også i Norge om arten ikke forekommer naturlig her. Dette gjelder selv om de på egenhånd har spredt seg fra nabolandet til Norge.  

Arter kan være regionalt fremmede 

Noen arter er det vi kaller regionalt fremmede i Norge. Dette er arter som hører naturlig hjemme i deler av landet, men som har blitt spredt av mennesket til steder i Norge der de ikke hører hjemme. For eksempel har fiskearten ørekyt Phoxinus phoxinus blitt satt ut i flere vann der den ikke hører naturlig til. I slike områder regnes ørekyt som regionalt fremmed.