Kartleggingsenheten omfatter eksponert strandkanter med fastbunn i noe kalkfattig innsjø. Finnes på vindeksponerte strender i store og mellomstore innsjøer (> 0,5 km2) og i vindeksponerte innsjøer over tregrensa.

Økologisk karakteristikk

Omfatter sonen med fast bunn i strandkanter som kan tørrlegges i perioder og er oftest helt uten vegetasjon. Bunnen kan bestå av fast fjell eller blokker som vind eller strømninger ikke greier å flytte på. Noe kalkfattig berggrunn med sandstein og glimmerskifer, gneis med amfibolitt eller gabbro i nedbørfeltet kan gi grunnlag for denne kartleggingsenheten. Bølgeeksponeringen gjør at finsediment oftest mangler. Sterk bølgepåvirkning gjør at verken karplanter eller begroingsalger greier seg.

Identifisering

Vannprøve og vurdering av substratets kornstørrelse og bølgepåvirkning.

Utbredelse og regional fordeling

Forekommer i større innsjøer (> 5 km2) i hele landet, over tregrensa også i mellomstore innsjøer (> 0,5 km2).

Viktigste forvekslingsenheter

Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for LKM-ene KA Kalkinnhold, DL Dybderelatert lyssvekking og VF Vannforstyrrelsesintensitet.