Første stadium etter brenning; begynnende regenerering av lyng; sterkt innslag av pionérmoser (varighet inntil ca. 5 år)

Pionérfase (7JB–KU–PI) kjennetegnes oftest ved rikelig forekomst av brente greiner av røsslyng, eventuelt også brente einerstammer og -greiner dersom heia var i gjengroing før den ble restaurert eller bruken gjenopptatt. Pionérfasen mangler oftest store moser og lav, som ikke tåler brenning. Små pionérmoser som f.eks. vegnikke, ugrasvegmose og pestbråtemose finnes derimot ofte.

høyereliggende kystlynghei i sein pionérfase (7JB–KU–PI) ca. 3 år etter siste lyngbrenning (R: Lund).