Poppehops er en relativt ny art for den norske hoppekrepsfaunaen. Alle funnene av arten er så langt gjort i lavlandet i Sørøst-Norge og da oftest i dammer eller sakteflytende partier av elver.

Nøkkelkarakterer

De første funnene av poppehops Paracyclops poppei fra Norge ble gjort på 1990-tallet og den er en av få hoppekreps som ikke er blitt beskrevet av G.O. Sars. Den kan minne om stutthalehops Paracyclops affinis, men til forskjell fra denne har antennene kun 8 ledd. Dessuten er halevedhengene lengre, omtrent tre ganger så lange som brede. I tillegg mangler poppeihops det diagonale båndet med små pigger på halevedhengene, som vi finner både hos stutthalehops og frynsehops. Istedet har poppehops en langsgående rekke av fine tenner som går fra sidebørsten og tilbake til enden av halevedhengene.  

Hunn: Lengde 0,8–0,9 mm

Hann: Lengde 0,7 mm

Økologi og utbredelse

Etter at de første funnene av denne strandlevende rovformen/griperen ble gjort på 90-tallet, er poppehops i dag registrert i nær 1 % av de undersøkte lokalitetene, alle på sørøstlandet hvorav de fleste rundt Oslo. Nesten alle funnene er gjort i lavlandet (<230 moh.) og da i dammer eller sakteflyende partier av elver. Den er assosiert med nøytrale, næringsrike lokaliteter der den kan leve sammen med slektningene stutthalehops og frynsehops. pH i funnlokalitetene varierer mellom 5,0 and 7,9, mens ledningsevnen er 1,5–45 mS/m.

Forvekslingsarter