Klarvannshops er forholdsvis vanlig i subalpin sone i de sørøstlige deler av Sør-Norge og i de sentrale deler av Finnmark. Den fins i vann av alle størrelser og er en indikator for svakt sure og næringsfattige lokaliteter.

Nøkkelkarakterer

Framparten til klarvannshops Acanthocyclops capillatus har en eliptisk form, mens bakkroppen er lang og slank. Halen (furca) er omtrent 6–8 ganger så lang som bred, eller omtrent like lang som de tre siste halesegmentene til sammen. Den laterale børsten er festet omtrent midt på halen og skiller seg således fra slektningene robusthops A. robustus og survannshops A. vernalis der denne sitter festet lenger bak. Det første antenneparet består av 12 segmenter og rekker kun bak til det første brystsegmentet. Fargen er gulaktig med islett av brunfarge.

Hunn: Lengde 1,8 mm

Hann: Lengde 1,8 mm

Utbredelse

Klarvannshops er en strandlevende hoppekrepsart som ernærer seg som rovdyr/griper. Den er funnet i ca 10 % av de undersøkte ferskvannslokalitetene. Hovedutbredelsen finner vi i de sørøstlige deler av Sør-Norge og i sentrale deler av Finnmark. Klarvannshops er en av de vanligste artene mellom 700 og 1000 moh. (27 %), mens den er sjelden i lavereliggende lokaliteter og under 100 moh. er den kun registrert i <1 % av de undersøkte vannforekomstene. Klarvannshops fins i vann av alle størrelser og er en indikator for svakt sure og næringsfattige lokaliteter. Flest funn er gjort ved pH<5,5 og ledningsevne <2.0 mS/m.

Forvekslingsarter