fastmarksskogsmark med så tykt og stabilt humuslag at et sanddominert løsmassedekke ikke gir seg synlig utslag i artssammensetningen