Tørrlagt elveløp etter isdirigert drenering eller i tilknytning til dreneringsmønstre fra siste istid

Eksempel: Forekommer rikelig på vestsiden av Atndalen (Stor-Elvdal, Hedmark)

Kommentar: Ofte koblet til breiere spylefelt der utvasking av finmateriale fører til blokkrik overflate eller barspylt bergoverflate; kan derfor opptre som kompleks sammensatt landform. Stedvis (Atndalen) kan spylerenner dominere en hel dalside.