Hvor mange arter finnes i Norge?

43 705 arter er påvist i Norge, og 65 % av artene finnes i dyreriket. Insektene utgjør den største gruppen med over 18 000 arter. Fortsatt er mange arter uoppdaget og vi regner med at det finnes omkring 60 000 arter i Norge.

Mange uoppdagede arter i Norge

Antallet uoppdagede arter i Norge er estimert til 16 131. Det betyr at bare 73 % av artsmangfoldet i Norge er kjent. Størst andel ukjente arter finnes i artsgruppene vepser, tovinger og sekksporesopper.

Hva vet vi om artenes taksonomi, utbredelse og økologi?

En vurdering av artsgruppenes kunnskapsstatus viser at kunnskapen om taksonomi, utbredelse og økologi fortsatt er mangelfull for mange av de vurderte artsgruppene. Kunnskapen om artenes utbredelse er særlig svak.

Svak kunnskap om mange artsgrupper

Kunnskapen om taksonomi, utbredelse og økologi er mangelfull for flere store grupper av insekter og sekksporesopper, og for levermoser, okeralger, kiselalger og grønnalger. Det er også store kunnskapshull for de fleste gruppene i alveolatriket, slimriket og protistriket.

God kunnskap om noen artsgrupper

Kunnskapen om taksonomi, utbredelse og økologi er god for fugler, pattedyr, haier og skater, maneter og pigghuder. Mange mindre insektordener er også godt kjent, og vi har generelt god kunnskap om karplanter.

Rikene

For hvert av de sju rikene finner du her oversikt over hvilke artsgrupper som er vurdert, hvor mange arter som finnes og hvor god kunnskap vi har om artsgruppene.

Om kunnskapsrapporten

Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo har, i samarbeid med en rekke fageksperter, gjort en vurdering av kunnskapsstatus for 1920 artsgrupper. Artsgruppene dekker til sammen 97,5 % av det kjente artsmangfoldet i Norge. Ekspertene har vurdert kunnskapsstatus for taksonomi, utbredelse og økologi, samt antallet påviste og uoppdagede arter i Norge.