Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T2-C-2 åpen kalkfattig grunnlendt lavmark
t*, s-[UF∙g|f]
T2-C-4 åpen intermediær grunnlendt lavmark
s-[UF∙g|f]