Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T32-C-18 sterkt kalkrik tørreng med klart hevdpreg
s+[KA∙h|g]
T2-C-7 åpen sterkt kalkrik grunnlendt lyngmark
s+[KA∙h|g]
T2-C-8 åpen sterkt kalkrik grunnlendt lavmark
s+[KA∙h|g]