Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T2-C-4 åpen intermediær grunnlendt lavmark
s+[UF∙g|f]
T2-C-6 åpen svakt kalkrik grunnlendt lavmark
s+[UF∙g|f]
T32-C-16 svakt kalkrik tørreng med klart hevdpreg eller svakt preg av gjødsling
v, s*[HI∙e|f], s+[UF∙c|b]