Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T33-C-1 nedre semi-naturlig strandeng
v
T33-C-2 øvre semi-naturlig strandeng
v
T21-C-4 dynetrau
s*[VM∙0]
T8-C-3 fugletopp
v
T12-C-2 strandenger i øvre geolitoral og supralitoral
v
T29-C-4 øvre skjellsandstrand uten pionervegetasjon
v
T29-C-6 nedre skjellsandstrand med pionervegetasjon
v