Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-14 kildepåvirket kalksnøleie
v, s-[SV·b|c]
T8-C-1 fuglefjell-høgstaude-enger
v
T8-C-2 kildepåvirket fuglefjell-eng
v
T8-C-3 fugletopp
v
T40-C-1 eng-aktig sterkt endret fastmark
v
T41-C-1 eng-aktig oppdyrket mark
v
T3-C-1 kalkfattig leside
v, s*[UF·c|d]
T31-C-13 intermediær kildepåvirket boreal frisk hei
v
T15-C-1 kalkfattig og intermediær fosse-eng
v
T3-C-4 intermediær leside
v*, s*[UF·c|d], s*[KA·d|c]
10