Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T32-C-11 kalkfattig tørreng med mindre hevdpreg
v
T32-C-13 intermediær tørreng med mindre hevdpreg
v
T34-C-3 intermediær bakli-hei
s-[UF∙c|d]
T34-C-4 intermediære kystlyngheier
v
T34-C-5 svakt kalkrike kystlyngheier
v
T32-C-2 kalkfattig eng med klart hevdpreg
v