Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-12 lyng-kalklågurtskog
v
T2-C-5 åpen svakt kalkrik grunnlendt lyngmark
v, s-[KA∙f|e]
T2-C-7 åpen sterkt kalkrik grunnlendt lyngmark
v
T4-C-20 tørkeutsatt høgstaudeskog
s+[UF∙e|d]
T32-C-8 sterkt kalkrik eng med klart hevdpreg
v, s-[KA∙h|g]
T32-C-18 sterkt kalkrik tørreng med klart hevdpreg
v, s-[KA∙h|g]
T32-C-20 svakt kalkrik eng med klart hevdpreg
v