Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T32-C-20 svakt kalkrik eng med klart hevdpreg
v
T32-C-3 intermediær eng med mindre hevdpreg
v, s*[KA∙d|c]
T32-C-4 intermediær eng med klart hevdpreg
v, s+[KA∙d|c]
T32-C-5 svakt kalkrik eng med mindre hevdpreg
v
T32-C-7 sterkt kalkrik eng med mindre hevdpreg
v