Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-3 lågurtskog
v
T4-C-4 kalklågurtskog
v
T4-C-18 høgstaudeskog
v
T4-C-19 litt tørkeutsatt høgstaudeskog
v
T4-C-20 tørkeutsatt høgstaudeskog
v
T32-C-3 intermediær eng med mindre hevdpreg
v, s*[KA∙d|c]
T32-C-9 kalkrik fukteng med mindre hevdpreg
v