Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-1 blåbærskog
v
T4-C-2 svak lågurtskog
v
T4-C-17 storbregneskog
v*