Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T34-C-5 svakt kalkrike kystlyngheier
s*[KA·g|f]
T34-C-6 sterkt kalkrike kystlyngheier
s-[KA∙h|g]
T12-C-2 strandenger i øvre geolitoral og supralitoral
s-[TV∙g|f]
T33-C-2 øvre semi-naturlig strandeng
t*