Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T12-C-1 strandenger i nedre og midtre geolitoral
t*
T29-C-5 stein- og grusstrender og strandlinjer i pionérfase i supralitoral
v