Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T2-C-7 åpen sterkt kalkrik grunnlendt lyngmark
v, s*[KA∙h|g]
T29-C-4 øvre skjellsandstrand uten pionervegetasjon
v
T32-C-16 svakt kalkrik tørreng med klart hevdpreg eller svakt preg av gjødsling
v, s*[HI∙e|f]
T32-C-17 sterkt kalkrik tørreng med mindre hevdpreg
v, s+[KA∙h|g]
T32-C-18 sterkt kalkrik tørreng med klart hevdpreg
v, s+[KA∙h|g]