Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T31-C-7 svakt kalkrik boreal frisk hei
v
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei
v
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
v
T32-C-8 sterkt kalkrik eng med klart hevdpreg
v
T31-C-4 intermediær boreal frisk hei
v
T31-C-5 intermediær boreal lynghei
v