Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T41-C-1 eng-aktig oppdyrket mark
v
T42-C-1 blomsterbed og liknende
v*
T43-C-1 plener, parker og liknende
v*
T44-C-1 åker
v
T45-C-1 oppdyrkede varige enger med lite intensivt hevdpreg
v
T45-C-2 oppdyrket intensiv slåtteeng
v
T45-C-3 oppdyrket svært intensiv slåtteeng
v