Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T1-C-11 svakt intermediært og kalkfattig snøleieberg
v
T1-C-12 sterkt intermediært til ekstremt kalkrikt snøleieberg
v
V6-C-5 kalkfattig og intermediært ekstrem-våtsnøleie
v
T7-C-5 intermediært ekstremsnøleie
v, s+[SV·e|d],s-[KA·b|a]