Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T41-C-1 eng-aktig oppdyrket mark
v
T32-C-6 intermediær eng med svakt preg av gjødsling
v, s+[HI∙e|f]
T45-C-1 oppdyrkede varige enger med lite intensivt hevdpreg
v
T32-C-21 svakt kalkrik eng med svakt preg av gjødsling
v, s+[HI·e|f]