Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V2-C-2 sterkt intermediære litt kalkrike myr- og sumpskog-marker
v
V2-C-3 temmelig til ekstremt kalkrike myr- og sumpskogsmarker
v
T4-C-17 storbregneskog
v, s+[KA·d|c]
T30-C-3 kildepåvirkede flomskogsmarker på finmateriale
v, s+[ER∙a|b],[KI∙b|a]
T15-C-1 kalkfattig og intermediær fosse-eng
v, s+[KA·d|c]
T15-C-2 kalkrik fosse-eng
v
T3-C-13 intermediær kildepåvirket fjellhei
v, t¤[KA·de],s-[KI·b|a]
T3-C-14 kalkrik kildepåvirket fjellhei
v