Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T29-C-5 stein- og grusstrender og strandlinjer i pionérfase i supralitoral
vanlig art
T8-C-1 fuglefjell-høgstaude-enger
tyngdepunktart