Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T2-C-4 åpen intermediær grunnlendt lavmark
s-[UF∙g|f]
T2-C-6 åpen svakt kalkrik grunnlendt lavmark
v
T29-C-3 øvre skjellsandstrand med pionervegetasjon
v
T29-C-4 øvre skjellsandstrand uten pionervegetasjon
v
T13-C-6 intermediær og svakt kalkrik grus- og sanddominert rasmark
v, s*[UE·d|c]
T16-C-3 svakt kalkrik rasmarkeng og -hei
v, s-[KA·f|e]
T16-C-4 sterkt kalkrik rasmarkeng og -hei
v, s-[KA·f|e]