Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T32-C-16 svakt kalkrik tørreng med klart hevdpreg eller svakt preg av gjødsling
v, s*[HI∙e|f]
T32-C-17 sterkt kalkrik tørreng med mindre hevdpreg
v
T32-C-20 svakt kalkrik eng med klart hevdpreg
v, s+[HI·d|e]
T32-C-8 sterkt kalkrik eng med klart hevdpreg
v