Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T1-C-2 uttørkingseksponerte svært og temmelig kalkfattige berg, bergvegger og knauser
tyngdepunktart, absolutt skilleart[UE·d|c]
T8-C-1 fuglefjell-høgstaude-enger
vanlig art
T2-C-2 åpen kalkfattig grunnlendt lavmark
vanlig art[S]