Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T8-C-1 fuglefjell-høgstaude-enger
v
T2-C-2 åpen kalkfattig grunnlendt lavmark
t*[S]