CO
-
CR
3
EN
-
VU
-
NT
4
DD
1
LC
22
NE
8
Sum rødlistede
8
Sum totalt
38
Vurderingenhet Rødlistekategori
F1 - Elvevannmasser NE - Ikke vurdert
F2 - Sirkulerende innsjø-vannmasser NE - Ikke vurdert
F3 - Ikke-sirkulerende innsjø-vannmasser NE - Ikke vurdert
L1 - Eufotisk fast ferskvannsbunn NE - Ikke vurdert
L2 - Eufotisk limnisk sedimentbunn NE - Ikke vurdert
L3 - Afotisk limnisk sedimentbunn NE - Ikke vurdert
L5 - Ferskvannskildebunn NE - Ikke vurdert
Afotisk limnisk sedimentbunn preget av oksygenmangel NE - Ikke vurdert
T1 - Nakent berg LC - Intakt
T3 - Fjellhei, leside og tundra LC - Intakt
T6 - Strandberg LC - Intakt
T7 - Snøleie LC - Intakt
T8 - Fuglefjell-eng og fugletopp LC - Intakt
Fuglefjell-eng NT - Nær truet
T9 - Mosetundra LC - Intakt
T10 - Arktisk steppe CR - Kritisk truet
T12 - Strandeng NT - Nær truet
T13 - Rasmark LC - Intakt
T14 - Rabbe LC - Intakt
T16 - Rasmarkhei og -eng LC - Intakt
T17 - Aktiv skredmark LC - Intakt
T18 - Åpen flomfastmark LC - Intakt
T19 - Oppfrysingsmark LC - Intakt
T22 - Fjellgrashei og grastundra LC - Intakt
T24 - Driftvoll LC - Intakt
T25 - Historisk skredmark LC - Intakt
T26 - Breforland og snøavsmeltingsområde LC - Intakt
T27 - Blokkmark LC - Intakt
T28 - Polarørken NT - Nær truet
T29 - Grus- og steindominert strand og strandlinje LC - Intakt
V1 - Permafrost-myr LC - Intakt
Kalkrik permafrost-myrkant CR - Kritisk truet
Saltpåvirket myrkant LC - Intakt
V4 - Kaldkilde LC - Intakt
V5 - Varm kilde CR - Kritisk truet
V6 - Våtsnøleie og snøleiekilde LC - Intakt
V7 - Permafrost-ferskvannssump NT - Nær truet
Polygonmyr DD - Datamangel