CO
-
CR
1
EN
1
VU
3
NT
-
DD
4
LC
8
NE
-
Sum rødlistede
9
Sum totalt
17
Vurderingenhet Rødlistekategori
Kaldtvannsbassenger EN - Sterkt truet
H2 - Vannmasser i fjorder, poller og litoralbasseng LC - Intakt
Arktisk lagune DD - Datamangel
I2 - Polar havis CR - Kritisk truet
M1 - Grunn marin fastbunn LC - Intakt
Isskurt sublitoral fastbunn VU - Sårbar
M2 - Dyp marin fastbunn LC - Intakt
M3 - Fast fjærebeltebunn LC - Intakt
Isskurt fjæresone-fastbunn VU - Sårbar
Brakk hardbunnsfjære DD - Datamangel
M4 - Grunn marin sedimentbunn LC - Intakt
Ruglbunn DD - Datamangel
Brakk sand- og grusbunn VU - Sårbar
Grunn skjellsandbunn DD - Datamangel
M5 - Dyp marin sedimentbunn LC - Intakt
M9 - Litoralbasseng-bunn LC - Intakt
M10 - Marin grotte og overheng LC - Intakt