CO
-
CR
-
EN
2
VU
2
NT
1
DD
1
LC
9
NE
-
Sum rødlistede
6
Sum totalt
15
Vurderingenhet Rødlistekategori
H2 - Vannmasser i fjorder, poller og litoralbasseng LC - Intakt
M1 - Grunn marin fastbunn LC - Intakt
Nordlig sukkertareskog EN - Sterkt truet
Sørlig sukkertareskog EN - Sterkt truet
Nordlig stortareskog NT - Nær truet
Nordlig fingertarebunn VU - Sårbar
M3 - Hardbunnsfjære LC - Intakt
Eksponert blåskjellbunn VU - Sårbar
M4 - Grunn marin sedimentbunn LC - Intakt
Ruglbunn DD - Datamangel
M7 - Marin undervannseng LC - Intakt
M8 - Helofytt-saltvannsump LC - Intakt
M9 - Litoralbasseng-bunn LC - Intakt
M10 - Marin grotte og overheng LC - Intakt
M13 - Oksygenfattig marin sedimentbunn LC - Intakt