CO
-
CR
2
EN
1
VU
12
NT
12
DD
1
LC
57
NE
13
Sum rødlistede
28
Sum totalt
98
Vurderingenhet Rødlistekategori
3AB - Avsetningsformer knyttet til breer NE - Ikke vurdert
Dødisgrop NT - Nær truet
Dødisterreng LC - Intakt
Drumlin og radiære morenerygger LC - Intakt
Ende- og sidemorener LC - Intakt
Esker LC - Intakt
Flyttblokk LC - Intakt
Iskjernemorene LC - Intakt
Rogenmorene LC - Intakt
3AR - Avsetningsformer knyttet til rennende vann NE - Ikke vurdert
Delta VU - Sårbar
Elvebanke LC - Intakt
Elveslette NT - Nær truet
Elvevifte NT - Nær truet
Leirslette NT - Nær truet
Levé NT - Nær truet
3BF - Breformer NE - Ikke vurdert
Botnbre VU - Sårbar
Dalbre VU - Sårbar
Dalsidebre VU - Sårbar
Kalvende bre VU - Sårbar
Platåbre VU - Sårbar
Regenerert bre VU - Sårbar
Sammensatt bre VU - Sårbar
3EB - Erosjonsformer knyttet til breer NE - Ikke vurdert
Botn LC - Intakt
Bruddform LC - Intakt
Dalende LC - Intakt
Dalklype LC - Intakt
Fjorddal LC - Intakt
Hengende dal LC - Intakt
Marint basseng LC - Intakt
P-form (plastisk form) LC - Intakt
Rundsva LC - Intakt
Skuringsstripe LC - Intakt
Tind LC - Intakt
U-dal LC - Intakt
3EL - Elveløpsformer NE - Ikke vurdert
Blind dal LC - Intakt
Forgreinet elveløp LC - Intakt
Kroksjø NT - Nær truet
Meander VU - Sårbar
Underjordisk elveløp NT - Nær truet
Bekkekløft LC - Intakt
3ER - Erosjonsformer knyttet til rennende vann NE - Ikke vurdert
Erosjonskant NT - Nær truet
Gjel LC - Intakt
Jettegryte LC - Intakt
Jordpyramide CR - Kritisk truet
Ravine i bresjøsediment eller dalfylling LC - Intakt
Leirravine VU - Sårbar
Spylerenne LC - Intakt
V-dal LC - Intakt
3FP - Landformer knyttet til frostprosesser NE - Ikke vurdert
Forvitringsblokkmark LC - Intakt
Forvitringsgrusmark LC - Intakt
Iskilepolygon LC - Intakt
Oppfrysingsblokkmark LC - Intakt
Pingo LC - Intakt
Steinbre LC - Intakt
Strukturmark LC - Intakt
3IK - Landformer knyttet til jordas indre krefter NE - Ikke vurdert
Glintrand LC - Intakt
Havbunnsskorstein DD - Datamangel
Kalkrygg NT - Nær truet
Mudderdiapir LC - Intakt
Muddervulkan LC - Intakt
Sprekkedal LC - Intakt
Utstrømmingsgrop LC - Intakt
Vulkan LC - Intakt
3KJ - Kjemiske oppløsningsformer NE - Ikke vurdert
Doline LC - Intakt
Dryppstein EN - Sterkt truet
Kalkgrotte VU - Sårbar
Karstoverflate LC - Intakt
Kalktuff CR - Kritisk truet
3KP - Landformer knyttet til kystprosesser NE - Ikke vurdert
Kystgrotte NT - Nær truet
Kystklippe LC - Intakt
Rauk LC - Intakt
Strandlinje LC - Intakt
Strandvoll NT - Nær truet
3ML - Landformer knyttet til massebevegelse på land NE - Ikke vurdert
Flytjordsvalk LC - Intakt
Fjellskredur LC - Intakt
Flomrasvifte LC - Intakt
Jordskred LC - Intakt
Leirskred(grop) NT - Nær truet
Protalus LC - Intakt
Snørasvoll LC - Intakt
Talus LC - Intakt
3MR - Landformer knyttet til marine strøm- og skredprosesser NE - Ikke vurdert
Marint gjel LC - Intakt
Marint skredområde LC - Intakt
Pløyespor LC - Intakt
Vandrende marin sanddyne LC - Intakt
3VI - Landformer knyttet til vindprosesser NE - Ikke vurdert
Flygesanddyne VU - Sårbar