I dette dokumentet finn du informasjon om korleis Artsdatabanken behandlar personopplysingane dine.

Innleiing

Dette dokumentet beskriv korleis Artsdatabanken handterer personopplysingane dine. Artsdatabanken, ved direktør, er behandlingsansvarleg for verksemda si handtering av personopplysingar. Artsdatabanken har eige personvernombod som har ansvar for å gje dei tilsette råd og informasjon om personvernlovgivinga, overvaking av etterleving av personvernforordninga og interne retningslinjer. Den behandlingsansvarlege har det øvste ansvaret for å sikre at all behandling og handtering av personopplysingar skjer i samsvar med gjeldande lovgiving. Sjølv der det daglege ansvaret er delegert, omfattar dette berre praktisk utføring av oppgåvene og ikkje ansvaret.

Artsdatabanken si behandling av personopplysingar følgjer EU si forordning for personvern, «The General Data Protection Regulation (GDPR)», 2016/679 og Lov om behandling av personopplysingar (personopplysningsloven, GDPR).

Dette dokumentet omhandlar ikkje personopplysingar knytte til bruk av nettapplikasjonane våre, då desse har utvida vilkår: Personopplysninger i Artsdatabankens nettapplikasjoner.

Personvernombod

Eit personvernombod er verksemda sin personvernekspert, og eit bindeledd mellom leiinga, dei registrerte og Datatilsynet. Har du spørsmål eller innvendingar til Artsdatabanken si handtering av personopplysingar? Ta kontakt med personvernombodet vårt.

Føremål

Artsdatabanken er ein nasjonal kunnskapsbank for naturmangfald. Artsdatabanken si hovudoppgåve er å formidle oppdatert og lett tilgjengeleg informasjon om artar og naturtypar. Informasjonen blir formidla på nettstaden, på konferansar, i nettapplikasjonar og gjennom digitale nyhendebrev.

Artsdatabanken samlar inn, lagrar og/eller behandlar personopplysingar som er nødvendige for å kunne tilby desse tenestene til deg. Dette gjeld:

  • kontaktinformasjon som namn og e-postadresse for å sende nyhendebrev eller annan informasjon du aktivt har samtykt til å ta imot.
  • personopplysingar i samband med billettkjøp til konferansar arrangert heilt, eller delvis av Artsdatabanken​
Opplysingane kan samlast inn i tilknyting til:
  • sosiale og tradisjonelle medium.
  • seminar arrangerte heilt eller delvis av Artsdatabanken.

Juridisk grunnlag

Artsdatabanken har vore operativ sidan 2005 og blei oppretta fordi regjeringa og Stortinget ønskte eit sterkare fokus på kunnskapen som skal liggje til grunn for arbeidet med naturmangfald. Frå 1. januar 2018 er vi ein sjølvstendig, bruttofinansiert etat under Klima- og miljødepartementet. Vi er fagleg uavhengige og har eige styre. Artsdatabanken sitt mandat er fastsett av Klima- og miljødepartementet og stadfestar blant anna at Artsdatabanken skal vere ein sentral aktør i arbeidet med å systematisere digitale data, samarbeide og bidra til datautveksling gjennom internasjonale standardar samt drifte og utvikle nødvendig infrastruktur knytt til formidling av digitale data om artar og naturtypar. Behandling av personopplysingar i nettapplikasjonane våre er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle samfunnsrolla vår som kunnskapsformidlar av digital informasjon om artar og naturtypar.

Det er frivillig for dei som vitjar nettstadane våre å oppgje personopplysingar når dei brukar tenestene våre, for eksempel for å ta imot nyhendebrev. Behandlingsgrunnlaget er derfor aktivt samtykke frå den einskilde.

Deling

Artsdatabanken vil ikkje dele, selje, overføre eller på annan måte utlevere personopplysingane dine på andre måtar enn beskrive i dette dokumentet. Dine data vil berre delast dersom vi er rettsleg forplikta til å gjere det eller får samtykket ditt. Samarbeidspartnarar vil berre få innsyn i dei opplysingane som er nødvendige for å utføre tenester for Artsdatabanken.

Dei personopplysingane Artsdatabanken samlar inn i samband med nyhendebrev, kan berre delast med tredjepart med det formål å setje opp og sende ut dei nemnde nyhendebreva.

Ved konferansar og seminar kan Artsdatabanken nytte tredjepart for å administrere påmelding. Artsdatabanken vil då sørgje for ei databehandlingsavtale som skal sikre at personopplysingane dine blir behandla korrekt også hos denne tredjeparten. Personopplysingar mottekne ved slike påmeldingar, vil kunne delast i form av deltakarliste. Opplysingar som blir delte vil i så fall vere avgrensa til namn, tittel og arbeidsstad. Eksempelvis: Kari Nordmann, seniorrådgivar, Artsdatabanken.

Lagring

Vi lagrar berre personopplysingar så lenge det er nødvendig for å utføre oppdraga nemnde over.

Ved påmelding til konferansar tek Artsdatabanken imot informasjon frå tredjepart som handterer sal og fakturering av billettar. Desse opplysingane kan inkludere namn, adresse, telefonnummer, arbeidsstad og stillingstittel og blir berre lagra hos Artsdatabanken så lenge det er nødvendig for å handtere eventuell inngangskontroll, bestilling av bevertning eller liknande.

Våre serverar er per 01.01.2024 plasserte i Azure-sky, i regionen Norway East.

Informasjonskapslar ("cookies")

Som brukar av nettstadene våre, godkjenner du bruk av informasjonskapslar. Informasjonskapslar er små tekstfiler som blir plasserte på datamaskina di når du lastar ned ei nettside, og som blir brukte for å ta vare på mellombels informasjon. Kva som blir lagra i informasjonskapslar varierer, men dei blir brukt blant anna til å hugse brukarinnstillingar eller hugse ein brukar som har gjesta nettstaden tidlegare.

Om du ikkje vil bruke informasjonskapslar, må du sjølv stengje for dette i din nettlesar. Men vær merksam på at dette kan påverke korleis nettsider og tenester fungerer og også brukaropplevinga.

Lagring av opplysingar, og behandling av desse, er ikkje tillate, med mindre brukar både har blitt informert om og har gitt samtykket sitt til behandlinga.

Bruk av informasjonskapslar i Artsdatabanken

Dine rettar

Alle som spør har rett på grunnleggjande informasjon om behandlinga av personopplysingar i ei verksemd etter personopplysningslova Kapittel III, Artikkel 12. Dei som er registrerte i ein av Artsdatabanken sine system har rett på innsyn i eigne opplysingar. Vedkomande har også rett til å be om at urette eller ufullstendige opplysingar, samt opplysingar Artsdatabanken ikkje har tilgang til å behandle, blir retta, sletta eller supplert. Den som har gitt samtykke til behandling av personopplysingar, har også rett til å trekkje dette tilbake. Har du spørsmål eller innvendingar til Artsdatabanken si behandling av personopplysingane dine? Ta kontakt med personvernombodet vårt.

Klage

Dersom du har vore i kontakt med Artsdatabanken om behandlinga vår av personopplysingane dine, og du er misfornøgd med handteringa vår, så kan du klage til Datatilsynet.