Artsobservasjoner er en nettbasert tjeneste som eies og drives av Artsdatabanken, hvor alle med artskunnskap kan registrere arter de har sett i norsk natur. Vi utlyser tilskudd til å bidra i arbeidet med å kvalitetssikre innhold og funksjonalitet i tjenesten og yte brukerstøtte, de neste 3 årene. Den totale økonomiske rammen for tilskuddet i 2021 er på 3,3 millioner NOK. Tilskuddet er rettet mot landsdekkende frivillige organisasjoner som kontinuerlig jobber med artsutbredelse eller artskartlegging. Søknadsfrist 9. april 2021 kl. 15.00.

Artsobservasjoner er Artsdatabankens rapporteringssystem for arter som er tilrettelagt for bruk av allmennheten. Artsregistrering kan også gjøres av forvaltning/offentlige etater, private foretak og forskningsinstitusjoner. Tjenesten skal bidra til å øke og styrke dokumentasjonen av artene i landet, både for forekomster, utbredelse og tetthet. For å oppnå målsetningen er det nødvendig å sikre frivillig engasjement og deltakelse ved samarbeid med frivillige organisasjoner.

Tidligere tilskudd og prioriteringer

Artsdatabanken har i flere år tildelt tilskudd til arbeid som bidrar til å forbedre kvalitet på rapporteringen i Artsobservasjoner og til å hjelpe brukere til å bli godt kjent med tjenesten. I forrige periode (2018-2020) var det Sabima og NOF som mottok tilskudd, og i 2019 bisto også Biofokus, NINA og NTNU Vitenskapsmuseet i arbeid med kvalitetssikring av data.

Kvalitetssikringen av data har de siste årene prioritert rødlistede arter, fremmede arter, andre forvaltningsrelevante arter og observasjoner som avviker kjente mønster i tid og rom. Det er også aktuelt å prioritere kvalitetssikring av observasjoner med bilder. Se også videre utdyping på egen side om kvalitetssikring av data i Artsobservasjoner.

Tiltakstypene som skal inngå i arbeidet

Arbeidet som får tilskudd, skal omfatte:

 • å sikre god kvalitet på nye og tidligere publiserte observasjoner i tjenesten (validering); kvalitetssikringsarbeidet skal gjennomføres av artseksperter
 • å teste og gi innspill på eksisterende, ny og endret teknisk funksjonalitet i tjenesten
 • å gi hjelp og støtte til brukere av tjenesten. Dette inkluderer kursing, svare på henvendelser, håndtering av henvendelser i Artsobservasjoners supportsystem og eventuelt utvikle veiledningsmateriale for bruk av tjenesten.

I tillegg skal arbeidet:

 • fremme god og økt bruk av Artsobservasjoner for nye og etablerte brukere og artskjennere
 • sikre god dialog mellom brukerne, relevante fagmiljø og Artsdatabanken
 • fremme videreutvikling av Artsobservasjoner som en brukervennlig og teknisk oppgradert tjeneste for alle relevante brukergrupper

Forutsetninger for prosjekter som søker

Søker må være en landsdekkende frivillig organisasjon eller forening og må jobbe kontinuerlig med artsutbredelse eller -kartlegging. Foreningen/organisasjonen og prosjektmedlemmene må ha svært god artskunnskap innen en eller flere artsgrupper.

Søker og prosjektmedlemmer må kjenne Artsobservasjoner godt. Dette inkluderer kunnskap om de ulike relevante brukergruppene og tilrettelagte funksjonsområder i tjenesten.

Tilskuddsmottaker må følge Artsdatabankens Generelle regler for tilskudd og Vilkår for arbeid med Artsobservasjoner.

Siden Artsdatabanken er en faglig uavhengig etat under Klima- og miljødepartementet er det en forutsetning at den/de organisasjonene som gjennomfører tiltakene klargjør sin rolle ovenfor Artsdatabanken som systemeier ovenfor tredjeparter. Arbeidet skal gjennomføres verdinøytralt og objektivt. Se Artsdatabankens mandat.

Tilskuddsmottaker må inngå en databehandleravtale med Artsdatabanken for å ivareta personvernregler.

Krav til søknaden

Søknader må inkludere alle tiltakstypene nevnt over.

Søknader må spesifisere følgende for hver tiltakstype:

 • Prosentvis total arbeidsinnsats. Ressursbruken må være tilstrekkelig på tiltak som fremmer kvalitet.
 • formål
 • omfang
 • utgiftstype
 • organisering
 • bemanning med kompetanse

Søknaden må også dokumentere fordeling på artsgrupper. Fordelingen må ses i sammenheng med rapporteringsvolumet i Artsobservasjoner og arbeidsomfanget. Dersom flere organisasjoner samarbeider om søknaden og gjennomføringen av tiltakene, skal dette samarbeidet gå fram av søknaden og samarbeidspartnerne og involverte personer skal oppgis.

Krav til budsjett og økonomi:

 • Søknaden skal inneholde et detaljert budsjett der alle budsjettposter er forklart og behovene er begrunnet.
 • Alle søknader skal inkludere og estimere/spesifisere en egenandel for hver av tiltakstypene i arbeidet.
 • Alle tilskudd skal følge «Reglement for økonomistyring i staten» og «Bestemmelser om økonomistyring i staten».
 • Det understrekes at tildelinger skal dekke aktiviteter som omfatter tiltakstypene nevnt ovenfor. Budsjettet skal derfor ikke inkludere f.eks. driftskostnader, felleskostnader eller midler til koordinerings- og styringsoppgaver i organisasjonen/foreningen.

Prioriteringer av søknadene

Artsdatabanken prioriterer søknader som dekker alle etterspurte tiltakstyper. Søknader som ikke inkluderer alle krav og forutsetninger nevnt ovenfor, blir ikke vurdert.

Søknader med gode, faglig utdypende begrunnelser som underbygger behov og formål knyttet til alle tiltakstypene, prioriteres.

Rammer og søknadsfrist

I 2021 blir det vedtatt hvilke tilskuddsmottakere som skal tildeles tilskudd for årene 2021, 2022 og 2023.

Den økonomiske rammen for tilskuddet i 2021 er på 3,3 millioner NOK. Den økonomiske rammen for tilskuddet i 2022 og 2023 er ikke fastsatt, og vil være avhengig av Artsdatabankens tildelingsbrev fra Klima- og miljødepartementet og vedtak i Artsdatabankens styre de respektive årene. Tilskuddene vil utbetales årlig på basis av rapportering og dialog med tilskuddsmottaker.

Frist for å søke om tilskudd er 9. april 2021 kl. 15.00.

Når søknadene er ferdigbehandlet, vil mottaker få et tilskuddsbrev der vilkårene for tilskuddet er spesifisert.