Vurderingene i Rødlista for naturtyper 2011 er gjort av en gruppe bestående av 15 eksperter:

 

Marine dypvannsområder

 

Pål Buhl Mortensen

Havforskningsinstituttet, 5817 Bergen

Marine gruntvannsområder

 

Kjell Magnus Norderhaug  

Norsk institutt for vannforskning, 0349 Oslo

Fjæresone

 

Hanne Edvardsen  

Norsk institutt for vannforskning, 0349 Oslo

Ferskvann

 

Marit Mjelde 

Norsk institutt for vannforskning, 0349 Oslo

Kulturmark og boreal hei

 

Ann Norderhaug  

Bioforsk Midt-Norge Kvithamar, 7500 Stjørdal

Våtmark

 

Asbjørn Moen

NTNU, Vitenskapsmuseet, 7491 Trondheim

Dag Inge Øien

NTNU, Vitenskapsmuseet, 7491 Trondheim

Skog

 

Egil Bendiksen  

Norsk institutt for naturforskning, 0349 Oslo

Fjell, berg, rasmark og annen grunnlendt mark

 

Vegar Bakkestuen

Norsk institutt for naturforskning, 0349 Oslo

Lars Erikstad

Norsk institutt for naturforskning, 0349 Oslo

Per Arild Aarrestad

Norsk institutt for naturforskning, 7485 Trondheim

Høgarktiske terrestriske områder

 

Arve Elvebakk

Tromsø Museum, UiT, 9037 Tromsø

Arealdata – tilrettelegging og bistand

 

Vegar Bakkestuen  

GBIF/Naturhistorisk museum, UiO, 0318 Oslo

Lars Erikstad

Norsk institutt for vannforskning, 0349 Oslo

Bistand Naturtyper i Norge (NiN) og metodeutvikling

 

Rune Halvorsen

Naturhistorisk museum, UiO, 0318 Oslo