Artsdatabanken går bort i fra å bruke begrepet "Svartelista" om enkelte fremmede arter. "Fremmedartslista" er det nye navnet på våre risikovurderinger. 

Endringen skjer i forbindelse med at vi lanserer nye vurderinger av fremmede arters økologiske risiko den 5. juni 2018. Med "økologisk risiko" mener vi den risikoen fremmede arter kan utgjøre for arter og naturtyper i Norge.

Årsakene til at risikovurderingene får nytt navn, er at vi opplever det nye begrepet som mer dekkende for det arbeidet vi gjør, og at vi ønsker å harmonisere vårt arbeid med internasjonal begrepsbruk om fremmede arter. Dessuten har begrepet "Svartelista" bidratt til misforståelser. Ikke minst har det vært en seiglivet misforståelse at arter som står på Svartelista er uønsket i Norge.

- Artsdatabanken har aldri hatt noen mening om hvilke arter som er ønsket eller uønsket i Norge. Vi er en nøytral kunnskapsleverandør og vår svarteliste har vært en oversikt over fremmede arter som utgjør høy eller svært høy risiko for naturmangfoldet her til lands. Med begrepet "Fremmedartslista" tror vi det blir enda tydeligere at Artsdatabanken vurderer risikoen som fremmede arter utgjør, og ikke om de er ønsket eller ei, sier Einar M. Hjorthol, direktør i Artsdatabanken.

Internasjonal harmonisering

Internasjonalt er terminologien Alien species brukt om fremmede arter som kan ha en økologisk risiko. Begrepet Black List brukes også internasjonalt i forbindelse med fremmede arter, men om lister over arter som forvaltningen ønsker å iverksette tiltak mot.

- Dette har vært en kilde til misforståelser. Med begrepet "Fremmedartslista" ønsker vi å tilpasse oss bedre til den internasjonale bruken av begrepet og tydeliggjøre at vår liste er en nøytral kunnskapsoversikt, sier Hjorthol.

Navnelikheten mellom Artsdatabankens svarteliste og miljømyndighetenes forbudsliste kan også ha bidratt til forveksling og sammenblanding.

- Artsdatabanken har ingen rolle i forvaltningen av fremmede arter. Vi jobber med kunnskap, ikke med tiltak. Det er myndighetene som utvikler og forvalter regelverket, og til dette bruker de kunnskap fra ulike kilder, deriblant fra Artsdatabanken. Svartelista og forbudslista har altså vært to lister med helt ulike formål, men vi forstår at begrepene kan ha vært litt for like, sier Hjorthol.

"Fremmedartslista" mer dekkende  

Fremmedartslista omfatter fremmede arter som er vurdert til kategoriene "ingen kjent risiko", "lav risiko", "potensiell høy risiko", "høy risiko", og "svært høy risiko". Den tidligere Svartelista omfattet kun arter i kategoriene "høy risiko" og "svært høy risiko".

- Fremmedartslista inkluderer arter i flere kategorier enn det den tidligere Svartelista gjorde. Vi mener dette er ønskelig fordi enkelte arter i kategoriene "lav risiko" eller "potensiell høy risiko", kan havne i høyere kategorier i framtiden dersom utbredelsen skulle øke, for eksempel som en konsekvens av klimaendringer, sier Hjorthol.

Fremmedartslista er en del av en bred kunnskapsoversikt kalt "Fremmede arter i Norge – med økologisk risiko 2018". Der har vi lagt vekt på å sammenstille mest mulig informasjon om de fremmede artene; Hvem de er, når de kom til landet, hvor de kommer fra, på hvilken måte de har kommet til landet, hvor ofte, hvilken evne de har til å reprodusere seg, hvilken naturtype de foretrekker og hvilken spredningshistorikk arten har.

Vi lanserer Fremmedartslista og kunnskapsoversikten på konferansen "Fremmede organismer – risiko for natur, plante- og dyrehelse" i Oslo tirsdag 5. juni. Konferansen arrangeres i samarbeid med Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).  
"Fremmede organismer – risiko for natur, plante- og dyrehelse"

"Fremmede arter i Norge – med økologisk risiko 2018" blir tilgjengelig på artsdatabanken.no fra tirsdag 5. juni kl. 11.