Det er inngått avtaler med en rekke vitenskapelige institusjoner om leveranse av informasjon for et variert utvalg arter og artsgrupper. Datasettene vil bli lansert fortløpende, så snart de er ferdige. For mange av artsgruppene vil det også komme bestemmelsesnøkler. Foreløpig er følgende artsgrupper publisert eller avtalt å komme:

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet skal tilgjengeliggjøre foto og informasjon om arter fra store havdyp i norske farvann.

Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum (NHM), Universitetet i Oslo jobber med å gjøre karplanter, hypogeiske sopper, utvalgte lavgrupper og vårfluer tilgjengelige i Arter på nett. Følgende artsgrupper er allerede publisert av NHM:

NORD Universitet

NORD Universitet skal presentere informasjon for noen utvalgte norske lavarter innen slekten begerlav Cladonia.

NTNU Vitenskapsmuseet

NTNU Vitenskapsmuseet har publisert nettvinger, mudderfluer, kamelhalsfluer og mange moseslekter. De tilrettelegger nå informasjon om flere moseslekter, blant annet knausmoser (Grimmia), skjøtmoser (Preissia), tvaremoser (Marchantia) og krokodillemoser (Conocephalum) samt nøkler.

Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen

Universitetsmuseet i Bergen har tilrettelagt informasjon om boblesnegler (Cephalaspidea) for Arter på nett:

Akvaplan-niva

Akvaplan-niva har tilrettelagt informasjon om sjøstjerner.

NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi har tilrettelagt Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge for Arter på nett.

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for naturforskning (NINA) tilrettelegger følgende grupper for Arter på nett: slørsopper og korallsopper, stikkeveps, familienøkkel til edderkopper, kutlingfisker og sjøfugler og andefugler.

NINA har allerede publisert følgende artsgrupper:

Norsk institutt for vannforskning

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har publisert informasjon om muslingkreps i ferskvann i Arter på nett.

BioFokus

BioFokus jobber med å tilrettelegge kjuker og moseslektene Herbertus, Bazzania, Mylia, Porella, Pleurozia, Odontoschissma, Radula, Sciurohypnum, Brachythecium, Brachytheciastrum, Eurhynchium, Eurhynchiastrum, Plasteurhynchium, Oxyrrhynchium, Microeurhynchium, Kindbergia, Rhynchostegium, Rhynchostegiella, Bryhnia, Ulota og Zygodon for Arter på nett, mens rovfluer og plantevepsgruppen Tenthredininae er publisert:

Ocean Photo

Ocean Photo har overført hele sitt digitale bildearkiv til Artsdatabanken, ca 40 000 marine undervannsbilder. Bildene vil bli tilgjengelige på Artsdatabankens nettsider etter hvert som de legges inn. Søk bilder:

Pegon Film

Pegon Film har publiser mer enn 200 filmsnutter. Søk filmer: