I slutten av desember kommer en ny rapport om kunnskapsstatus for artsmangfoldet i Norge. Rapporten tar utgangspunkt i oversikten per 2020 og er en direkte oppfølging av en tilsvarende oversikt fra 2015. 

Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo har på oppdrag fra Artsdatabanken gjennomført nye vurderinger for hele det norske artsmangfoldet av eukaryote organismegrupper, det vil si én- og flercellede organismer med cellekjerne. Det betyr at virus, bakterier og erkebakterier (Archaea) er utelatt. Vurderingene har blitt utført av i alt 56 fagpersoner med spesialkunnskaper om vår norske eller nordiske fauna. Rapporten vil bli lagt ut i pdf-form på Artsdatabankens nettsider i slutten av desember 2021. 

Overordnede resultater per 2020 

Totalt 46 891 arter er påvist i Norge, mens antall uoppdagede arter anslås til 25 299. Dette innebærer at rundt 65 % av det norske artsmangfoldet i dag antas å være kjent, og at det totale artsantallet antas å være 72 190. Kunnskapsstatusen for Eukaryota som helhet anslås å være akseptabel med henblikk på taksonomi og svak med henblikk på utbredelse og økologi. 

Webinar om de nye vurderingene 

25. januar 2022 vil Artsdatabanken holde et webinar om den nye kunnskapsoversikten.