Artsdatabanken samarbeider med flere internasjonale organisasjoner og er involvert i europeiske prosjekter. Mange av våre produkter og tjenester er etterspurt utenfor Norges grenser, samtidig som vi selv drar stor nytte av samarbeidet på vår egen hjemmebane.

Marekatt Chlorocebus pygerythrus

Å delta i internasjonal kunnskapsformidling, spesielt gjennom flyt og utveksling av data på tvers av landegrenser, er en viktig del av Artsdatabankens virksomhet. Artsdatabanken er også langt fremme i utviklingen av nye metoder, og vi er med på å gjennomføre flere internasjonale prosjekter som har som overordnet mål å få stadig bedre vurderinger av tilstand og utvikling i det globale naturmangfoldet. Nedenfor har vi omtalt noen av de viktigste prosjektene og initiativene vi er involvert i.

GBIF - en sentral aktør

En av Artsdatabankens viktigste samarbeidspartnere er GBIF – The Global Biodiversity Information Facility – som ble etablert i 2001 for å sikre fri og åpen tilgang til data om biologisk mangfold i verden via Internett. Gjennom et globalt nettverk av land og organisasjoner bidrar GBIF til mobilisering, tilgang og bruk av informasjon. Norge leverer data til GBIF gjennom en egen nasjonal node, som er tilknyttet naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Det meste av informasjonen fra Norge kommer via Artsdatabanken, og Norge er blant verdens største leverandører til GBIF.

Encyclopedia of life (EOL) – livets leksikon

Encyclopedia of life er et spennende internasjonalt initiativ som har som mål å presentere informasjon om alle jordas arter og livsformer på én nettportal. Encyclopedia of Life samarbeider med en rekke land og organisasjoner, og Artsdatabanken har inngått en samarbeidsavtale med EOL som innebærer at informasjon om norske arter gjøres tilgjengelig for verden, samtidig som vi får tilgang til å bruke informasjon fra EOL på våre egne nettsider

EU BON- et europeisk nettverk for naturmangfold

Artsdatabanken er med i EU-BON, et stort EU-finansiert prosjekt med hovedmål å bygge opp en europeisk infrastruktur som både skal fremme utveksling av data på tvers av landegrensene og lette sammenstillinger og analyser med hensyn til status og utviklingstrekk i det europeiske naturmangfoldet. EU BON vil utvikle en europeisk ”Biodiversitets-portal” som vil bli en del av et globalt nettverk (GEO BON). 30 partnere fra 19 land er med i prosjektet som går fram til sommeren 2017.

IUCN - med fokus på rødlister

En av Artsdatabankens hovedoppgaver er å lage oversikter over arter og naturtyper som kan dø ut eller forsvinne (rødlister). I arbeidet med norske rødlister for arter bruker vi internasjonalt anerkjent metodikk som er utviklet av IUCN (International Union for Conservation of Nature). IUCN har nå også utviklet metoder for rødlistevurdering av naturtyper/økosystemer. Artsdatabanken har allerede publisert rødliste for naturtyper i Norge, og bidrar i IUCNs arbeid med metodeutvikling på dette feltet.

IPBES – det internasjonale panelet for naturmangfold

IPBES ble opprettet i 2012 for bedre kunnskapen om jordas økosystemer. IPBES, eller naturpanelet, skal styrke samspillet mellom forskning og forvaltning gjennom utredninger og fremstilling av ny kunnskap. En viktig del av naturpanelets arbeid er kapasitetsbygging i utviklingsland på kunnskapsområdet. Norge bidrar med finansiering av flere pilotprosjekt for å utvikle denne delen under panelet, og Artsdatabanken har vært med i dette arbeidet. Vi regner også med å yte viktige bidrag når det skal lages tilstandsvurderinger for naturmangfoldet i Norge.

LifeWatch – en europeisk infrastruktur

LifeWatch er et europeisk program for “e-Science and Technology Infrastructure for Biodiversity Research”. Det er delvis finansiert av EU-kommisjonen gjennom EUs 7. rammeprogram for forskning, og del av EUs forskningsinfrastruktur ESFRI. LifeWatch sitt mål er å etablere såkalte e-laboratorier og e-tjenester som lar forskere besvare spørsmål rundt biodiversitet ved å tilby dataene, analyseverktøyene og regnekraften som skal til. Sammen med NINA og GBIF Norge bidrar Artsdatabanken i både LifeWatch Norge og LifeWatch Nordic.

Fremmede arter - en grenseoverskridende utfordring

Artsdatabanken holder også oversikt over hvilke fremmede arter som er påvist i Norge og vurderer risikoen for at artene har en negativ økologisk påvirkning på hjemlig natur. Resultatene deles internasjonalt med blant annet EASIN (European Alien Species Information Network) og NOBANIS (European Network on Invasive Alien Species). I tillegg er Artsdatabanken norsk redaktør for GRIIS (Global Register of Introduced and Invasive Species), et initiativ som ledes av IUCNs Invasive Species Specialist Group. Artsdatabanken deltar også i EUs COST-aksjon om fremmede arter (Alien Challenge). Den legger til rette for økt kunnskapsinnsamling og – deling, og skal bidra til kunnskapsbaserte beslutninger når det gjelder forvaltning av fremmede arter.