Egenskapsbanken er Artsdatabankens løsning for å beskrive, koble sammen og tilgjengeliggjøre egenskapene til arter og naturtyper. Egenskapene vil fylles på kontinuerlig for å kunne brukes i kunnskapsbasert forvaltning og forskning.

Naturtypenes kjennetegnende arter

Som første steg i bygging av Egenskapsbanken har vi laget en database der vi samler data om artenes tilknytting til naturtyper basert på Natur i Norge (NiN) systemet.

Artssammensetning i naturtyper i skog på Østlandet

Her kan du se forventet mengde av lav-, mose- og karplantearter i ulike naturtyper i skog på Østlandet.

Hvem vil ha nytte av Egenskapsbanken?

En database som samler arters egenskaper, er viktig for en kunnskapsbasert forvaltning av norsk natur. En forutsetning for å forstå og forvalte økosystemer i stadig endring, er kunnskap om deres komponenter og sammenhenger. Artenes funksjoner kan ofte kobles til funksjoner i økosystemer. Egenskaper som f.eks toleranse for tørke eller samspill med andre arter, avgrenser hvilke miljøer arter opptrer i. De kan derfor brukes for å modellere endringer i naturen som følge av klimaendring eller arealbruksendringer.  

Målet med Egenskapsbanken er å finne fram og sy sammen data som er spesielt relevant for norske arter og norske forhold. 

Mange av dataene som skal fylle Egenskapsbanken kommer fra Artsdatabankens egne prosjekter. Informasjon om arters egenskaper kommer blant annet inn gjennom ekspertenes arbeid med rødliste- og fremmedartsvurderinger, Artsprosjektet og Natur i Norge. Eksterne kilder for data vil være forskningsprosjekter og naturforvaltning, både i Norge og internasjonalt. Mye data er samlet i andre egenskapsbanker og databaser rundt om i verden som vi vurderer med tanke på eventuelle muligheter for samarbeid og datahøsting. 

Egenskaper kan gi et grunnlag for å vurdere ulike naturtypers funksjon, og økologiske tilstand. En av oppgavene til Artsdatabanken er å fastslå artenes risiko for utdøing og påvirkningsfaktorer som avgjør dette, noe som igjen blir brukt av forvaltningsmyndigheter for å prioritere og sette inn tiltak. Artenes egenskaper kan noen ganger være knyttet til økt sannsynlighet for utdøing og bli brukt til å identifisere hvilke arter som er mer motstandsdyktige eller spesielt sårbare. Dette kan være spesielt nyttig for arter man ellers vet lite om. Videre hjelper artenes egenskaper med forståelsen av arters utbredelse og kan brukes til å vurdere og forutse hvilke fremmede arter som har størst økologisk risiko.