Når naturmangfoldet skal forvaltes, er det viktig å vite hvor artene befinner seg. I Artskart finner du kvalitetssikret, stedfestet informasjon om arter i Norge.

Artskart er en kartløsning som viser artsdata fra mange kilder i ett og samme kart. Her kan du blant annet søke etter spesifikke arter, eller se hvilke arter som finnes i et avgrenset geografisk område. Verktøyet brukes mye i areal- og ressursforvaltningen, av forskere og allmennhet.

Artskart er utviklet av Artsdatabanken og GBIF Norge. Tjenesten formidler data fra 32 norske institusjoner, organisasjoner og konsulentfirmaer. Tilsammen 108 databaser, med informasjon om 33 200 arter fordelt på mer enn 21 millioner poster, fòrer Artskart med informasjon kontinuerlig. Artskart bygger på prinsippene i Norge Digitalt.

Vi arbeider systematisk for å gjøre stadig flere datasett tilgjengelig etterhvert som de kvalitetssikres.  Hver dataeier publiserer sine data fra primærdatabasene gjennom standardiserte formater, og Artskart leser dataene fra hver enkelt datakilde og gjør dem tilgjengelig på kart fra alle datakildene samtidig.

Lenke til datasett:

Relevante lenker:

Lisens:

Dokumentasjon: