Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T2-C-4 åpen intermediær grunnlendt lavmark
s-[KA∙d|c]
T2-C-6 åpen svakt kalkrik grunnlendt lavmark
v, s-[UF∙g|f]
T16-C-1 kalkfattig rasmarkeng og -hei
v
T16-C-2 intermediær rasmarkeng og -hei
v
T32-C-20 svakt kalkrik eng med klart hevdpreg
v